Veřejná zakázka: VZ10/2021 - Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1088
Systémové číslo: P22V00000028
Evidenční číslo zadavatele: VZ10/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-019085
Datum zahájení: 17.05.2022
Nabídku podat do: 11.07.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ10/2021 - Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smluv o poskytování právních služeb v každé její části s dodavateli poskytujícími právní poradenství.

Zadavatel v souladu se ZZVZ zvolil k zadání veřejné zakázky zjednodušeného režimu ve smyslu ustanovení § 129 a přílohy č. 4 ZZVZ. Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí odkazy na ustanovení ZZVZ mimo části první, druhé, páté, desáté, jedenácté, dvanácté a třinácté zákona, využívá svého zákonného práva a postupuje v daných případech analogicky k postupům otevřeného nadlimitního řízení.

Toto zadávací řízení je dle dikce ustanovení § 129 odst. 3 písm. b) ZZVZ zahájeno oznámením o zahájení zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 212 ZZVZ.

V každé části veřejné zakázky bude uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, a to vždy na období 48 měsíců mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení (resp. v příslušné části veřejné zakázky) a který se na základě provedeného hodnocení umístí na prvním místě v pořadí v dané části veřejné zakázky.

Předmětem plnění každé jednotlivé smlouvy uzavřené v dané části na základě tohoto zadávacího řízení bude zejména:
• poskytování konzultací;
• zpracování právních analýz, stanovisek, vysvětlení, rozborů;
• zpracování metodik a doporučení;
• zpracování a revize podkladů a právních dokumentů podle požadavků zadavatele;
• zastupování před soudy a správními orgány;
• spolupráce se zadavatelem v rámci níže definovaných částí veřejné zakázky (tedy v rámci konkrétních právních odvětví v té které části veřejné zakázky).

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6.400.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž souhrnná předpokládaná hodnota smluv o poskytování právních služeb vzešlých z této veřejné zakázky činí 3.000.000,00 Kč (slovy: tři miliony korun českých) bez DPH. Zadavatel přistoupil k výše uvedenému stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 21 ZZVZ z důvodu sčítání s jinými veřejnými zakázky s obdobným předmětem plnění.

Zadavatel rozdělil ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ veřejnou zakázku na 4 následující částí:

Část 1 VZ: Mediální právo
• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti mediálního práva. To zahrnuje především přípravu, zpracování a revize dokumentace z oblasti mediálního práva, a to zejména v oblasti práv a povinností vysílatelů, vysílacích práv, reklamy a vztahu k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
• Součástí poskytování právního poradenství ve věcech uvedených v předchozím odstavci je i zastupování zadavatele před soudními a správními orgány a rovněž i zastupování při jednáních se smluvními stranami zadavatele.
• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky jsou taktéž konzultace a poradenství v oblasti mediálního práva podle aktuálních potřeb zadavatele.
• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.

Část 2 VZ: Právo duševního vlastnictví
• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví. To zahrnuje především přípravu, zpracování a revize dokumentace z oblasti práva duševního vlastnictví, zejména z práva autorského, práv souvisejících s právem autorským, práva k ochranným známkám a dokumentace spadající do kompetence Úřadu průmyslového vlastnictví.
• Součástí poskytování právního poradenství ve věcech uvedených v předchozím odstavci je i zastupování zadavatele před soudními a správními orgány a rovněž i zastupování při jednáních se smluvními partnery zadavatele.
• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky jsou taktéž konzultace a poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví podle aktuálních potřeb zadavatele.
• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.

Část 3 VZ: Ostatní právní odvětví (obecná právní agenda)
• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti obecného práva ve všech právních odvětvích s výjimkou daňového a finančního práva, práva duševního vlastnictví, mediálního práva a právního poradenství pro Radu ČRo. To zahrnuje zejména poskytování právních služeb v oblastech občanského, pracovního, správního a trestního práva, počínaje přípravou, zpracováním a revizemi právních dokumentů, zastupováním zadavatele v rámci projednávání sporné i nesporné agendy až po poskytování konzultací a poradenství ve vymezeném oboru.
• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky je i obecné právní poradenství a zastupování zadavatele v řízení před nadřízeným správním orgánem a před soudy.
• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky je i právní poradenství a příprava a revize dokumentace ve věcech týkajících se vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně zastupování zadavatele v řízení před nadřízeným správním orgánem a před soudy.
• Součástí předmětu plnění této části veřejné zakázky je taktéž právní poradenství ve věcech týkajících se vyřizování žádostí subjektů osobních údajů ve fázi vyřízení žádosti správcem, případně i v navazujících správních řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení GDPR“).
• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.
• Ve smyslu základní zásad zákona obsažených zejména v ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění této části veřejné zakázky budou také požadovány od vybraného dodavatele služby pro bono (tzn. bezplatně) pro nadační fond zadavatele Světluška, a to v maximálním rozsahu 10 hodin ročně. Poskytování těchto služeb bude spočívat převážně v kontrole smluvních dokumentací a poskytování základního obecného právního poradenství.

Část 4 VZ: Právní poradenství pro Radu ČRo
• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství pro Radu Českého rozhlasu. To zahrnuje především právní poradenství poskytované Radě ČRo v rámci její činnosti stanovené zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.
• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.

Předmětem právních služeb poskytovaných v rámci plnění ve všech částech veřejné zakázky mohou být těž právní služby poskytované ve smyslu ustanovení § 29 písm. k) bodu 1. a bodu 2. ZZVZ.
Účastník je oprávněn v rámci částí 1 až 3 této veřejné zakázky podat nabídku do jedné, dvou anebo všech tří částí. Účastník, který podá nabídku pro část 4 této veřejné zakázky, smí však podat svou nabídku pouze na tuto jedinou část. V případě, že účastník podá nabídku pro část 4 a zároveň i do kterékoliv ze zbývajících částí této veřejné zakázky, bude zadavatelem vyloučen ze všech částí této veřejné zakázky, do kterých svou nabídku podal.
Pro každou část této veřejné zakázky uzavře zadavatel smlouvu s právě jedním účastníkem, který se umístí první v pořadí. Toto pořadí bude stanoveno podle níže vymezených hodnotících kritérií. Podmínky a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci platí pro všechny části veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelský profil Českého rozhlasu neumožňuje realizaci zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu (proto je na zadavatelském profilu uvedeno, že se jedná o "otevřené" řízení, byť se fakticky jedná o řízení dle § 129 ZZVZ), rozhodl se zadavatel pro podávání nabídek využít svého systému JOSEPHINE.

Nabídky do kterékoliv z částí veřejné zakázky proto musí případní účastníci podávat pouze a jenom v systému JOSEPHINE (a to elektronickou formou). Nabídky podané jiným způsobem bohužel nebude zadavatel moci akceptovat.

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je dostupná jak zde na profilu zadavatele, tak i v systému JOSEPHINE na webové adrese: https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23353/summary

Účastníci mohou zadavateli své dotazy posílat jak přes zadavatelský profil (tedy systém E-ZAK), tak i přes systém JOSEPHINE či prostřednictvím prvků vzdálené elektronické komunikace (datová schránka, e-mailová zpráva).

Zadavatel bude všechny informace o zadávacím řízení zveřejňovat v obou systémech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy