Veřejná zakázka: Část 2 - Právo duševního vlastnictví

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1090
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ10/2021 - Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Právo duševního vlastnictví

Stručný popis předmětu:
• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví. To zahrnuje především přípravu, zpracování a revize dokumentace z oblasti práva duševního vlastnictví, zejména z práva autorského, práv souvisejících s právem autorským, práva k ochranným známkám a dokumentace spadající do kompetence Úřadu průmyslového vlastnictví.

• Součástí poskytování právního poradenství ve věcech uvedených v předchozím odstavci je i zastupování zadavatele před soudními a správními orgány a rovněž i zastupování při jednáních se smluvními partnery zadavatele.

• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky jsou taktéž konzultace a poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví podle aktuálních potřeb zadavatele.

• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.


Předpokládaná hodnota

  • 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hlavní město Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy