Veřejná zakázka: Část 3 - Ostatní právní odvětví (obecná právní agenda)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1091
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ10/2021 - Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 - Ostatní právní odvětví (obecná právní agenda)

Stručný popis předmětu:
• Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti obecného práva ve všech právních odvětvích s výjimkou daňového a finančního práva, práva duševního vlastnictví, mediálního práva a právního poradenství pro Radu ČRo. To zahrnuje zejména poskytování právních služeb v oblastech občanského, pracovního, správního a trestního práva, počínaje přípravou, zpracováním a revizemi právních dokumentů, zastupováním zadavatele v rámci projednávání sporné i nesporné agendy až po poskytování konzultací a poradenství ve vymezeném oboru.

• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky je i obecné právní poradenství a zastupování zadavatele v řízení před nadřízeným správním orgánem a před soudy.

• Součástí předmětu plnění v této části veřejné zakázky je i právní poradenství a příprava a revize dokumentace ve věcech týkajících se vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně zastupování zadavatele v řízení před nadřízeným správním orgánem a před soudy.

• Součástí předmětu plnění této části veřejné zakázky je taktéž právní poradenství ve věcech týkajících se vyřizování žádostí subjektů osobních údajů ve fázi vyřízení žádosti správcem, případně i v navazujících správních řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení GDPR“).

• Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.

• Ve smyslu základní zásad zákona obsažených zejména v ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění této části veřejné zakázky budou také požadovány od vybraného dodavatele služby pro bono (tzn. bezplatně) pro nadační fond zadavatele Světluška, a to v maximálním rozsahu 10 hodin ročně. Poskytování těchto služeb bude spočívat převážně v kontrole smluvních dokumentací a poskytování základního obecného právního poradenství.


Předpokládaná hodnota

  • 1 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hlavní město Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy