Veřejná zakázka: VZ44/2020 - Podpora SAP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 924
Systémové číslo: P20V00000138
Evidenční číslo zadavatele: VZ44/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.11.2020
Nabídku podat do: 02.12.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ44/2020 - Podpora SAP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění pokračování podpory provozu a rozvoje aplikace SAP ECC.

Detailní popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 5 – Technická specifikace zadávací dokumentace.


V rámci plnění může zadavatel mimo jiné požadovat i následující služby:
• služby spojené s přechodem na vyšší verzi aplikace (na vyšší verzi aplikace SAP 6.0 (např. formou EHP));
• rozšíření struktury aplikace o další funkční moduly nebo celky, které není možné zadavatelem předem definovat (EHP, legislativní změny);
• podpora integrační platformy pro SAP ERP


Doba plnění zakázky: Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 2 roky (24 měsíců) od její účinnosti.

Zadavatel na tomto místě uvádí, že dle čl. X odst. 3 závazného návrhu rámcové dohody (příloha č. 3 ZD) je zadavatel jako objednatel oprávněn kdykoliv po 9 měsících účinnosti rámcové dohody ji vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 3 měsíců.
Zadavatel inkorporoval toto ustanovení do textu závazného návrhu rámcové dohody, neboť v současné chvíli stále probíhá správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v jeho veřejné zakázce č. j. VZ35/2019 s názvem „Podpora SAP“. Toto zadávací řízení mělo za cíl uzavřít rámcovou dohodu s vybraným dodavatelem na období 7 let, přičemž část plnění původní veřejné zakázky se předmětem plnění obsahově částečně kryla s předmětem plnění této veřejné zakázky.

Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení stále probíhá (a zadávací řízení na veřejnou zakázku č. j. VZ35/2019 tak nebylo doposud ukončeno, navzdory jeho předchozímu zrušení), považuje zadavatel za nutné a účelné z hlediska hospodárnosti a účelného vynaložení svých finančních prostředků mít zakotvenou v rámcové dohodě možnost výpovědi bez udání důvodů, a to zejména pro případ, pokud by z jakéhokoliv důvodu přistoupil v mezidobí k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku č. j. VZ35/209. Zároveň však zadavatel nechtěl omezit hospodářskou soutěž, proto se rozhodl, že min. délka smluvního vztahu (resp. plnění) bude v délce 1 roku. Jedná se o minimální nezbytně nutnou dobu, která je současně potřebná pro zajištění plynulého přechodu (kontinuity) a řádného předání plnění mezi dodavateli.

Toto zadávací řízení je tak zahájeno v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 ZZVZ, neboť obsah předmětu plnění je nutnou provozní potřebou zadavatele, bez které by mohla být narušena jeho činnost, a zároveň je zadávací řízení uzavíráno pouze v nezbytně nutném rozsahu, pro zajištění bezproblémové činnosti zadavatele, a na nezbytně nutnou dlouho dobu pro přípravu veřejné zakázky, která následně pokryje požadované služby dle zadavatelových aktuálních potřeb na delší časové období.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky