Veřejná zakázka: VZ10/2023 - DNS - Kancelářský papír

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1129
Systémové číslo: P23V00000007
Evidenční číslo zadavatele: VZ10/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-016547
Datum zahájení: 24.04.2023
Nabídku podat do: 29.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ10/2023 - DNS - Kancelářský papír
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“) v souladu s ustanovením § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 a násl. ZZVZ na pořízení kancelářského papíru dle potřeb Českého rozhlasu.

Zadavatel nerozdělil DNS do kategorií ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ, neboť to vzhledem k povaze a předmětu plnění nepovažuje za účelné.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 ZZVZ probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem. Informace k elektronické komunikaci v systému JOSEPHINE jsou uvedeny v Příloze č. 6 – Požadavky na elektronickou komunikaci a registraci v systému JOSEPHINE.

V rámci dynamického nákupního systému bude zadavatel vyzývat k podání nabídky dodavatele zařazené do DNS v souladu s ustanovením § 141 odst. 1 ZZVZ, vyjma dodavatelů, u kterých byly naplněny důvodu pro nevyzývání k podání nabídky dle § 140 odst. 4 ZZVZ.

Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb, přičemž zadavatel předběžně uvažuje o konání 1 minitendru za půl roku, s tím, že vybraný dodavatel bude vysoutěžený sortiment dodávat zadavateli průběžně (předpoklad dodávek je 1x měsíčně cca 400 ks balení papíru na adresu zadavatele Vinohradská 12, Praha 2 a jednotlivé regiony dle aktuálních potřeb v předpokládaném rozsahu 25 – 50 balení). Uvedené vychází ze skutečnosti, kdy zadavatel nemá dostatečné skladové prostory na odebrání celého sortimentu najednou. Četnost a podoba minitendrů se po zavedení DNS, příp. po prvních minitendrech, může změnit (např. se ukáže, že nastavený model zadavateli či dodavatelům nevyhovuje, apod.).

Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro hodnocení dílčí veřejné zakázky může použít elektronickou aukci. V případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky v dílčí veřejné zakázce prostřednictvím elektronické aukce, pak k tomuto hodnocení použije elektronickou aukci systému PROEBIZ a veškeré informace týkající se podmínek elektronické aukce uvede do Výzvy k podání nabídky (podrobnější informace k dílčím veřejným zakázkám včetně technických informací k elektronické komunikaci v elektronických aukcích jsou uvedeny v části B. VI. této Zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“).

V tomto zadávacím řízení nebude uzavřena žádná smlouva. Dodavatelé, kteří podají žádost o účast a splní zadávací podmínky (zejm. podmínky kvalifikace), budou zadavatelem zařazeni do DNS, v rámci kterého budou následně uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy na základě výsledku hodnocení nabídek, tj. i elektronických aukcí. Vzor dílčí smlouvy je uveden v Příloze č. 4 této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Praha
 • České Budějovice
 • Plzeň-jih
 • Karlovy Vary
 • Ústí nad Labem
 • Liberec
 • Hradec Králové
 • Pardubice
 • Jihlava
 • Brno-město
 • Olomouc
 • Zlín
 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40629/summary

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy