Veřejná zakázka: VZ26/2022 - Podpora provozu a rozvoje aplikací SAP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 1114
Systémové číslo: P22V00000054
Evidenční číslo zadavatele: VZ26/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-045184
Datum zahájení: 08.11.2022
Žádost o účast podat do: 09.12.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ26/2022 - Podpora provozu a rozvoje aplikací SAP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na zajištění provozu a podpory systému SAP.

Zadavatel rozdělil dynamický nákupní systém podle § 138 odst. 1 ZZVZ na 3 kategorie:

Kategorie 1: Podpora a rozvoj SAP po upgrade SAP na EHP8
Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na podporu a rozvoj SAP po upgrade SAP na EHP8,
Předpokládaná hodnota za 4 roky činí: 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bez DPH.

Kategorie 2: Implementace aplikačních nadstaveb SAP
Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na implementaci aplikačních nadstaveb SAP, jako je například portál zaměstnance, docházka, schvalovací procesy (dovolená, práce z domova, služební cesty, apod.).
Předpokládaná hodnota za 4 roky činí: 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) bez DPH.

Kategorie 3: Analýzy
Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na analýzy, které se budou vázat na strategii rozvoje SAP. Případně také analýzy rizik a dopadů.
Předpokládaná hodnota za 4 roky činí: 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Dodavatel je oprávněn podat žádost o účast do všech tří z uvedených kategorií tohoto DNS (tzn. do jedné, nebo v libovolné kombinaci i do vícero).

V rámci každé kategorie dynamického nákupního systému zadavatel bude vyzývat k podání nabídky všechny dodavatele zařazené v dané kategorii v souladu s ustanovením § 141 odst. 1 ZZVZ, vyjma dodavatelů, u kterých byly naplněny důvodu pro nevyzývání k podání nabídky podle ustanovení § 140 odst. 4 ZZVZ.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 zákona probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem.

Žádosti o účast se podávají výhradně prostřednictvím systému JOSEPHINE, kde budou probíhat i jednotlivé minitendry v rámci zavedených kategoriích.

Toto zadávací řízení je uveřejněno v elektronickém nástroji E-ZAK, který zadavatel používá jako svůj profil zadavatele, a to včetně aktivního prolinku na systém JOSEPHINE - https://josephine.proebiz.com/cs/tender/33935/summary

Skrze profil zadavatele NENÍ možné podávat žádosti o účast.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zavedení DNS v užším řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy