Výzva k předběžným tržním konzultacím – Podpora SAP
Datum poslední změny 21.11.2019 13:21:21

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou, jejímž předmětem plnění bude "Podpora SAP".

Předběžné tržní konzultace budou probíhat individuální osobní formou, a to v týdnu od 18. listopadu 2019 v sídle Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12. Konkrétní termíny předběžných tržních konzultací budou vždy upřesněny po dohodě s konkrétním přihlášeným dodavatelem.

Z každého jednání bude vyhotoven písemný protokol, který bude konkrétnímu dodavateli následně zaslán k odsouhlasení. Z každého jednání je také pořizován audio záznam, který mají k dispozici pouze zaměstnanci Oddělení veřejných zakázek Českého rozhlasu a který slouží k finalizaci protokolu. Tento audio záznam je po oboustranném odsouhlasení finálního verze protokolu smazán a není součástí spisu veřejné zakázky a není ani nikde uveřejňován.

V rámci předběžných tržních konzultací je za podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník možno vyhradit ze strany dodavatelů obchodní tajemství, a to i v písemném protokolu. Finální odsouhlasená verze protokolu, bez pasáží označených jako obchodní tajemství, je následně zveřejněn na zadavatelském profilu Českého rozhlasu.

V případě zájmu prosíme dodavatele, aby svou účast na předběžných tržních konzultacích přihlásili do pondělí 11. listopadu 2019 na emailové adrese: tomas.vavra@rozhlas.cz

Za jednoho dodavatele se předběžné tržní konzultace mohou účastnit max. dvě osoby.

Představení základních informací o veřejné zakázce:

• rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem na dobu 7 let (Český rozhlas hledá dlouhodobého partnera);

• předpokládaná hodnota veřejné zakázky 70.000.000,- Kč bez DPH;

• seznámení s celkovým konceptem veřejné zakázky;

• záměr Českého rozhlasu realizaci veřejné zakázky, zpracování analýzy dalšího rozvoje ERP, přechod na vyšší verzi systému S4/HANA, popř. přechod na jiný systém;

• seznámení se strukturou správy aplikace SAP v Českém rozhlase;

• debata o možnosti hodnocení veřejné zakázky (soutěžení univerzální ceny za jeden „manday“ ve vztahu k celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky).
Veřejná zakázka je stále ve fázi přípravy, proto se výše uvedené údaje, zvláště s ohledem na průběh předběžných tržních konzultací, mohou ještě před vyhlášením zadávacího řízení změnit.

Přílohou této výzvy k předběžným tržním konzultacím je také relevantní výňatek technické specifikace veřejné zakázky, který může dodavateli sloužit jako základní vhled do dané problematiky.

Otázky, které bychom v rámci předběžných tržních konzultací s dodavateli rádi probrali:

• Jakými certifikáty v rámci partnerství se společností SAP jste schopni se prokázat, a jaké jsou mezi nimi konkrétní rozdíly?

• Jakými certifikáty ISO jste schopni se prokázat, a které z těchto certifikátu jsou pro realizaci výše popsané zakázky s ohledem na přiložený výňatek z technické specifikace relevantní?

• Jste schopni nám ukázat popis průběhu přechodu ze SAP ECC 6.0 na S/4HANA u vašeho jiného zákazníka? Jaká byla finanční a časová náročnost takového přechodu? Jaký byl objem subdodavatelských prací (tzn. prací nevykonávaných vašimi zaměstnanci)?

• Jste schopni dodat pro každý modul specializovaného konzultanta vlastnícího certifikát úrovně associate nebo professional?

• V rámci dodávané služby bychom chtěli pravidelné informování klíčových uživatelů o nových funkcionalitách, aktuálních metodických trendech a požadovaných legislativních změnách a možnosti jejich implementace do systému v ČRo. V jakých intervalech by byla realizace takovýchto setkání z vaší strany optimální? Jakou by tato služba měla mít formu a časový prostor?

• Jaké formy školení uživatelů a IT specialistů jste schopni nabídnout? Ať už se jedná o školení realizované přímo vámi, nebo zprostředkované, realizované jiným subjektem.

• Můžete nám popsat proces zpracovávání požadavků zákazníků a systém, ve kterém se realizuje? Jste schopni nám popsat možnosti integrace na Service Desk zákazníka, případně uvést příklady takové integrace, pokud je máte k dispozici?

• Parametry pro technickou podporu, v případě výpadku systému, jsou velice mírné. Jste ochotni poskytovat tuto podporu bez paušální platby? Platba by tak probíhala pouze v případě reálného čerpání.
Taktéž se nebráníme dalším otázkám ze strany dodavatelů či vzniklým na základě diskuze.

Děkujeme za váš případný zájem a těšíme se na společné setkání.

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Podpora SAP - Předběžná technická specifikace Podpora SAP - Předběžná technická specifikace Dokument PDF Podpora SAP - Předběžná technická specifikace.pdf 468.21 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace