Veřejná zakázka: VZ27/2019 - Dynamický nákupní systém - Nákup mobilních telefonů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 798
Systémové číslo: P20V00000012
Evidenční číslo zadavatele: VZ27/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-006543
Datum zahájení: 21.02.2020
Žádost o účast podat do: 23.03.2020 12:00
Nabídku podat do: 14.04.2020 16:20

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ27/2019 - Dynamický nákupní systém - Nákup mobilních telefonů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Dynamický nákupní systém bude zaveden v systému JOSEPHINE na následujícím webovém odkazu: https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6626/summary

Dodavatelé podávají žádosti o účast v systému JOSEPHINE, nikoliv v systému E-ZAK.

K předmětu veřejné zakázky:
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na nákup mobilních telefonů.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 zákona probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem. Informace k elektronické komunikaci v systému JOSEPHINE jsou uvedeny v Příloze č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci a registraci v systému JOSEPHINE zadávací dokumentace.

Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem konkrétně neurčeném objemu). Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro hodnocení dílčí veřejné zakázky může použít elektronickou aukci. V případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky v dílčí veřejné zakázce prostřednictvím elektronické aukce, pak k tomuto hodnocení použije elektronickou aukci systému PROEBIZ a veškeré informace týkající se podmínek elektronické aukce uvede do Výzvy k podání nabídky (podrobnější informace k dílčím veřejným zakázkám včetně technických informací k elektronické komunikaci v elektronických aukcích jsou uvedeny v části B.VI zadávací dokumentace).

Konkrétní popis DNS včetně popisu postupu pro zavedení do DNS je uveden v části B. zadávací dokumentace.

Zadavatel nerozdělil DNS do kategorií ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1, neboť to vzhledem k povaze a předmětu plnění nepovažuje za účelné.

V tomto zadávacím řízení není uzavírána žádná smlouva. Účastníci, kteří podají žádost o účast a splní kvalifikační podmínky, budou zadavatelem zařazeni do DNS, v rámci kterého budou následně uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy (popř. dílčí objednávky zadavatele, dle jeho aktuálních interních předpisů (jedná se o formulářovou smlouvu)) na základě výsledků elektronických aukcí. Neměnný vzor dílčí smlouvy je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace(neměnný vzor objednávky je uveden v příloze č. 6 zadávací dokumentace).

Ilustrační popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 7 zadávací dokumentace. Vzhledem k dynamickému rozvoji daného odvětví není zadavatel schopen stanovit přesné technické paramatery požadovaných zařízení v budoucnu, proto uvádí ilustrační demonstrativní výčet aktuálně odebíraných zařízení v době vyhlášení tohoto zadávacího řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy