Veřejná zakázka: VZ13/2022 - Podpora SAP a nákup licencí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení kvalifikace
Probíhá hodnocení kvalifikace.
DBID: 1094
Systémové číslo: P22V00000034
Evidenční číslo zadavatele: VZ13/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-009818
Datum zahájení: 01.06.2022
Žádost o účast podat do: 30.06.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ13/2022 - Podpora SAP a nákup licencí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na zajištění podpory SAP licencí a na nákup SAP licencí.
Zadavatel rozdělil dynamický nákupní systém podle § 138 odst. 1 ZZVZ na 2 kategorie:
Kategorie 1: Poskytování podpory
• Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na poskytování SAP Enteprise support nebo SAP Standard Support (Podpora) za aktuálně používaný rozsah licencí.
• předpokládaná hodnota za 4 roky: 13.200.000,- Kč bez DPH.
Kategorie 2: Nákup SAP licencí
• Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na nákup, pořizování SAP licencí a to včetně návrhu na hrazení částky za Podporu pořizovaných licencí a remodelingu
• předpokládaná hodnota za 4 roky: 2.300.000,- Kč bez DPH.

Dodavatel je oprávněn podat žádost o účast do obou z uvedených kategorií tohoto DNS. V žádosti o účast musí být uvedeno, do které kategorie či kategorií DNS dodavatel žádost podává. Pokud z obsahu žádosti nebude tato informace zřejmá, bude daný účastník vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky na zavedení dynamického nákupního systému pro nesplnění zadávacích podmínek dle § 139 odst. 6 ZZVZ.

V rámci každé kategorie dynamického nákupního systému zadavatel bude vyzývat k podání nabídky dodavatele zařazené v dané kategorii v souladu s ustanovením § 141 odst. 1 ZZVZ, vyjma dodavatelů, u kterých byly naplněny důvodu pro nevyzývání k podání nabídky dle § 140 odst. 4 ZZVZ.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 zákona probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem. Informace k elektronické komunikaci v systému JOSEPHINE jsou uvedeny v Příloze č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci a registraci v systému JOSEPHINE.

Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem konkrétně neurčeném objemu). Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro hodnocení dílčí veřejné zakázky může použít elektronickou aukci. V případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky v dílčí veřejné zakázce prostřednictvím elektronické aukce, pak k tomuto hodnocení použije elektronickou aukci systému PROEBIZ a veškeré informace týkající se podmínek elektronické aukce uvede do Výzvy k podání nabídky (podrobnější informace k dílčím veřejným zakázkám včetně technických informací k elektronické komunikaci v elektronických aukcích jsou uvedeny v části B.VI této ZD).

V tomto zadávacím řízení není uzavírána žádná smlouva. Účastníci, kteří podají žádost o účast a splní kvalifikační podmínky, budou zadavatelem zařazeni do DNS, v rámci kterého budou následně uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy (popř. dílčí objednávky zadavatele, dle jeho aktuálních interních předpisů na základě výsledků elektronických aukcí. Zadavatel vymezil minimální právní stadardy (příloha č. 5 a 6 této ZD). Návrhy jednotlivých dílčích smluv budou obsahovat všechny požadavky a pravidla uvedená v minimálních právních standardech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24329/summary

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy