Veřejná zakázka: VZ6/2022 - Zajištění propagačních (reklamních) předmětů (dynamický nákupní systém)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení kvalifikace
Probíhá hodnocení kvalifikace.
DBID: 1073
Systémové číslo: P22V00000013
Evidenční číslo zadavatele: VZ6/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-011178
Datum zahájení: 28.03.2022
Žádost o účast podat do: 02.05.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ6/2022 - Zajištění propagačních (reklamních) předmětů (dynamický nákupní systém)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Dynamický nákupní systém bude zaveden v systému JOSEPHINE na následujícím webovém odkazu:
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/19470/summary

Dodavatelé podávají žádosti o účast v systému JOSEPHINE, nikoliv v systému E-ZAK.

K předmětu veřejné zakázky:
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na komplexní dodávku propagačních (reklamních) předmětů dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, případně umístění základních logotypů zadavatele na propagační (reklamní) předměty grafikem dodavatele dle požadavků. Dále je předmětem plnění této veřejné zakázky zajištění způsobu a místa dodání, kontrola kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 zákona probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem. Informace k elektronické komunikaci v systému JOSEPHINE jsou uvedeny v Příloze č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci a registraci v systému JOSEPHINE.

Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem konkrétně neurčeném objemu). Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro hodnocení dílčí veřejné zakázky může použít elektronickou aukci. V případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky v dílčí veřejné zakázce prostřednictvím elektronické aukce, pak k tomuto hodnocení použije elektronickou aukci systému PROEBIZ a veškeré informace týkající se podmínek elektronické aukce uvede do Výzvy k podání nabídky (podrobnější informace k dílčím veřejným zakázkám včetně technických informací k elektronické komunikaci v elektronických aukcích jsou uvedeny v části B.VI této ZD).
Konkrétní popis DNS včetně popisu postupu pro zavedení do DNS je uveden v části B. této ZD.
Zadavatel nerozdělil DNS do kategorií ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ, neboť to vzhledem k povaze a předmětu plnění nepovažuje za účelné.
V tomto zadávacím řízení není uzavírána žádná smlouva. Účastníci, kteří podají žádost o účast a splní kvalifikační podmínky, budou zadavatelem zařazeni do DNS, v rámci kterého budou následně uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy (popř. dílčí objednávky zadavatele, dle jeho aktuálních interních předpisů (jedná se o formulářovou smlouvu)) na základě výsledků elektronických aukcí. Neměnný vzor dílčí smlouvy je uveden v příloze č. 5 této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dodavatelé podávají žádosti o účast v systému JOSEPHINE:
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/19470/summary

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy