Veřejná zakázka: VZ18/2021 - Dynamický nákupní systém – Dodávka denního tisku, periodik a elektronických předplatných

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení kvalifikace
Probíhá hodnocení kvalifikace.
DBID: 1013
Systémové číslo: P21V00000063
Evidenční číslo zadavatele: VZ18/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-021695
Datum zahájení: 16.06.2021
Žádost o účast podat do: 20.07.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ18/2021 - Dynamický nákupní systém – Dodávka denního tisku, periodik a elektronických předplatných
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Dynamický nákupní systém bude zaveden v systému JOSEPHINE na následujícím webovém odkazu:
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12889/summary

Dodavatelé podávají žádosti o účast v systému JOSEPHINE, nikoliv v systému E-ZAK.

K předmětu veřejné zakázky:
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na dodávku denního tisku, periodik a elektronických předplatných dle potřeb zadavatele.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 zákona probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem. Informace k elektronické komunikaci v systému JOSEPHINE jsou uvedeny v Příloze č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci a registraci v systému JOSEPHINE.

Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem konkrétně neurčeném objemu). Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro hodnocení dílčí veřejné zakázky může použít elektronickou aukci. V případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky v dílčí veřejné zakázce prostřednictvím elektronické aukce, pak k tomuto hodnocení použije elektronickou aukci systému PROEBIZ a veškeré informace týkající se podmínek elektronické aukce uvede do Výzvy k podání nabídky (podrobnější informace k dílčím veřejným zakázkám včetně technických informací k elektronické komunikaci v elektronických aukcích jsou uvedeny v části B.VI této ZD).
Konkrétní popis DNS včetně popisu postupu pro zavedení do DNS je uveden v části B. této ZD.
Zadavatel nerozdělil DNS do kategorií ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ, neboť to vzhledem k povaze a předmětu plnění nepovažuje za účelné.
V tomto zadávacím řízení není uzavírána žádná smlouva. Účastníci, kteří podají žádost o účast a splní kvalifikační podmínky, budou zadavatelem zařazeni do DNS, v rámci kterého budou následně uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy (popř. dílčí objednávky zadavatele, dle jeho aktuálních interních předpisů (jedná se o formulářovou smlouvu)) na základě výsledků elektronických aukcí. Neměnný vzor dílčí smlouvy je uveden v příloze č. 5 této ZD.
Demonstrativní popis typů předmětu plnění je uveden v příloze č. 6 této ZD. Vzhledem k velkému množství konkrétních položek a jejich průběžným výměnám není zadavatel schopen stanovit přesné počzařízení do budoucna. Zadavatel tak uvádí demonstrativní výčet typově aktuálně odebíraných denních tisků, periodik a elektronických předplatných v době vyhlášení tohoto zadávacího řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy