Výzva k předběžným tržním konzultacím - DNS SAP
Datum poslední změny 29.12.2022 10:56:31

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s přípravou opakovaného zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému v kategoriích, jejichž předmětem bude zejména zajištění implementace aplikačních nadstaveb SAP a analýzy související se systémem SAP.

Předběžné tržní konzultace budou probíhat individuálně písemnou formou.

V rámci předběžných tržních konzultací je za podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, možno vyhradit ze strany dodavatelů i obchodní tajemství v jejich odpovědích.

Zadavatel z odpovědí po předběžných tržních konzultacích vyhotoví souhrnný anonymizovaný protokol, který bude obsahovat stěžejní informace a který zařadí jako přílohu zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.
Předmětné zadávací řízení bude opakováním předchozí veřejné zakázky Českého rozhlasu č. j. VZ26/2022 s názvem „Podpora a rozvoj SAP po upgrade SAP na EHP“ (dostupné na webových adresách: https://verejnezakazky.rozhlas.cz/contract_display_1114.html a https://josephine.proebiz.com/cs/tender/33935/summary).
V souvislosti s touto veřejnou zakázkou, která musela být v kategoriích 2 a 3 zrušena, bychom se Vás rádi zeptali:

1) Zdali jste o předmětném zadávacím řízení věděli?

2) Zdali jste zvažovali podání žádosti o účast do některé z kategorií DNS?

a. Pokud ne, chtěli bychom se zeptat, zdali za nepodáním žádosti stály např.:
⦁ nezajímavé finanční podmínky;
⦁ délka, na kterou měl být DNS zaveden;
⦁ krátká lhůta pro podání žádostí o účast;
⦁ nezajímavý nebo nevhodně nastavený předmět plnění v rámci jednotlivých kategorií;
⦁ nevyhovující či nevhodně nastavená kvalifikační kritéria (ať už v rámci základní či profesní způsobilosti, nebo ekonomické a technické kvalifikace)
⦁ např. v rámci technické kvalifikace byl nastaven nevhodně počet referenčních zakázek požadovaných pro jednotlivé moduly, jejich hodnoty za poslední roky, rozsah služeb v modulu BC/ABAP, rozsah implementačních nadstaveb, případně sama povinnost prokázat technickou kvalifikaci ve všech modulech současně, požadavky na prokázání zkušeností se SAP ILM ad.;
⦁ zdali Vám přišli nepřiměřené nebo nevhodně nastavené požadavky na osvědčení o vzdělání a/nebo odborné kvalifikaci, certifikace ad.

b. Pokud ano, prosíme o informaci, co Vás posléze od jejího podání odradilo?
⦁ Jednalo se o některý výše uvedených bodů?
⦁ Jednalo se o celkovou srozumitelnost zadávací dokumentace nebo koncepce dynamického nákupního systému?
⦁ Případně prosíme o informaci, zdali se jednalo ještě o nějaké jiné důvody?

Budeme velice vděční za Vaše případné odpovědi, které v případě zájmu prosím zašlete do 31. ledna 2023 na emailovou adresu: tomas.vavra@rozhlas.cz

Děkujeme za váš případný zájem o předběžné tržní konzultace a odpovědi na naše otázky.

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace