Výzva k předběžným tržním konzultacím - Dodávka služeb enterprise architekta
Datum poslední změny 03.03.2021 14:55:59

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou, jejímž předmětem plnění bude „Dodávka služeb enterprise architekta“.

Předběžné tržní konzultace budou rozděleny do dvou samostatných kol, které budou probíhat následujícím způsobem.

První kolo se bude konat v písemné podobě individuálně s každým dodavatelem, který se k předběžným tržním konzultacím přihlásí. Dodavatelům, kteří o konzultace vyjádří zájem, budou zaslány připravené podklady k veřejné zakázce společně s konkrétními dotazy k podkladům a s prosbou o jejich posouzení z pohledu konkrétního dodavatele.

Podklady k veřejné zakázce a dotazy zadavatele se budou týkat:
• technické specifikace služeb, jež budou v rámci plnění veřejné zakázky poskytovány,
• zamýšlených kritérií kvalifikace, a
• pravidel pro hodnocení nabídek.

Obdržené odpovědi zadavatel následně vyhodnotí a připraví souhrnnou zprávu obsahující přehled odpovědí všech dodavatelů, kteří své odpovědi zašlou ve stanovené lhůtě. Tato souhrnná zpráva bude, bez pasáží označených jako obchodní tajemství (k tomu viz níže), následně po skončení druhého kola konzultací, v případě, že se bude konat, uveřejněna na zadavatelském profilu Českého rozhlasu.

V případě potřeby zodpovězení dalších otázek či upřesnění jednotlivých odpovědí budou dodavatelé, kteří se k předběžným tržním konzultacím přihlásili a kteří zodpověděli zaslané dotazy, v dostatečném předstihu přizváni k účasti v druhém kole.

Druhé kolo bude probíhat kolektivní osobní formou s přihlášenými dodavateli. Vzhledem k současné celospolečenské situaci bude druhé kolo pravděpodobně probíhat pomocí prostředků vzdálené komunikace (online jednání pomocí Skype, Webex, Google Meetings, apod.). V případě, kdy to situace dovolí a pokud s tím budou všichni účastnící se dodavatelé souhlasit, uskuteční se druhé kolo konzultací v sídle Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12.

Z osobního jednání bude vyhotoven písemný protokol, který bude dodavatelům následně zaslán k odsouhlasení. Z osobního jednání bude také pořízen audio (nikoliv video) záznam, který budou mít k dispozici pouze zaměstnanci Oddělení veřejných zakázek Českého rozhlasu a který bude sloužit k finalizaci protokolu. Tento audio záznam bude po odsouhlasení finální verze protokolu všemi dodavateli, kteří se jednání účastnili, smazán a nebude součástí spisu veřejné zakázky a ani nebude nikde uveřejňován.

V rámci předběžných tržních konzultací je za podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, možno vyhradit ze strany dodavatelů obchodní tajemství, a to jak v individuálních písemných odpovědích, tak i v písemném protokolu. Finální odsouhlasená verze protokolu z osobního jednání, bez pasáží označených jako obchodní tajemství, bude následně zveřejněna na zadavatelském profilu Českého rozhlasu.

V případě Vašeho zájmu účastnit se předběžných tržních konzultací, prosím o kontaktování na emailovou adresu: jan.gren@rozhlas.cz, a to nejpozději do dne 26. 3. 2021 včetně. Následně po uplynutí této lhůty budou všem přihlášeným dodavatelům zaslány výše zmíněné podklady s pokyny k jejich vyjádření. Všem dodavatelům bude stanovena stejná lhůta pro doručení odpovědí (předpoklad délky této lhůty je přibližně 14 dnů).

S úctou
Mgr. Jan Greň
Oddělení veřejných zakázek

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace