Výzva k předběžným tržním konzultacím - Dodávání aktuálního zpravodajského vizuálního obsahu ze zahraničí
Datum poslední změny 02.11.2020 09:26:29

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou č. j. VZ47/2020 s názvem "Dodávání aktuálního zpravodajského vizuálního obsahu ze zahraničí".

Předběžné tržní konzultace budou probíhat individuální osobní formou a vzhledem k současné celospolečenské situaci pomocí prostředků vzdálené komunikace (online jednání pomocí Skype, webex, Google Meetings apod.), a to v týdnech od 9. listopadu 2020 a 16. listopadu 2020. Konkrétní termíny předběžných tržních konzultací budou vždy upřesněny po dohodě s konkrétním přihlášeným dodavatelem.

Z každého jednání bude vyhotoven písemný protokol, který bude konkrétnímu dodavateli následně zaslán k odsouhlasení. Z každého jednání je také pořizován audio (nikoliv video) záznam, který mají k dispozici pouze zaměstnanci Oddělení veřejných zakázek Českého rozhlasu a který slouží k finalizaci protokolu. Tento audio záznam je po oboustranném odsouhlasení finálního verze protokolu smazán a není součástí spisu veřejné zakázky a není ani nikde uveřejňován.

V rámci předběžných tržních konzultací je za podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník možno vyhradit ze strany dodavatelů obchodní tajemství, a to i v písemném protokolu. Finální odsouhlasená verze protokolu, bez pasáží označených jako obchodní tajemství, je následně zveřejněn na zadavatelském profilu Českého rozhlasu.

V případě zájmu prosíme dodavatele, aby svou účast na předběžných tržních konzultacích přihlásili do pondělí 9. listopadu 2020 na emailové adrese: tomas.vavra@rozhlas.cz

Z technických důvodů na straně zadavatele se za jednoho dodavatele předběžné tržní konzultace mohou účastnit max. dvě osoby.

Oblasti, které bychom v rámci předběžných tržních konzultací s dodavateli rádi probrali:

• Možnost přizpůsobení nabídky fotografií (např. lokálně z EU, USA...)
• Denní výběr (škála) počtu zpravodajských fotografií (rozmanitost událostí nikoliv XXX fotek jedné události)
• Nabídka infografik (chceme více typů infografiky s možností jazykové editace)
• Nabídka videí (s možností jazykové editace - titulky)
• Možnost použití digitálních médií (s viditelným zazdrojováním na sociálních sítích Twitter, Facebook, Instagram)

Zároveň se taktéž nikterak nebráníme dalším okruhům témat ze strany dodavatelů či vzniklým na základě diskuze.

Děkujeme za váš případný zájem a těšíme se na společné online setkání.

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek

Abstract:

Preliminary market consultations will take place in the week commencing 9 November 2020 as well as in the week commencing 16 November 2020 in person and, due to current pandemic situation, by means of remote communication (using online videoconferencing tools such as Skype, Webex, Google Meetings, etc.). Specific dates of preliminary market consultations will be beforehand agreed with each interested contractor.

Due to technical reasons on the side of contracting authority, a maximum of two persons may participate in the preliminary market consultation on behalf of one contractor/supplier.
Areas that shall be discussed during preliminary market consultations with contractors/suppliers are as follows:
• Possibility for customized offer of photographs (for example locally from the EU or US etc.)
• Daily selection (variety) of number of news-type photos (meaning variety of events offered not XXX specific number of photographs from one event)
• Offer of infographics (we prefer various types of infographics with possibility of language editing)
• Offer of videos (with possibility of language editing - subtitles)
• Possibility to use content offered on digital media platforms (with credits to original source on social media such as Twitter, Facebook, Instagram)
In addition, we are open to discuss any other areas which might arise from discussion.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace