Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ7/2021 - Dodávky náhradních dílů a komponent IT
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dynamický nákupní systém bude zaveden v systému JOSEPHINE na následujícím webovém odkazu: https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11421/summary

Dodavatelé podávají žádosti o účast v systému JOSEPHINE, nikoliv v systému E-ZAK.

Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“) v souladu s ustanovením § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 a násl. ZZVZ na pořízení kabeláže, tabletů a náhradních dílů a komponent IT. Zadavatel rozdělil DNS podle § 138 odst. 1 ZZVZ na 2 kategorie:

Kategorie 1: Kabeláž a související komponenty
- předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na dodání kabeláže a komponent s ní související.
- předpokládaná hodnota za 4 roky: 1.500.000,- Kč bez DPH.

Kategorie 2: Tablety, komponenty a náhradní díly IT
- předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na dodání tabletů, komponentů a náhradních dílů IT.
- předpokládaná hodnota za 4 roky: 6.500.000,- Kč bez DPH.

Dodavatel je oprávněn podat žádost o účast do obou z uvedených kategorií tohoto DNS. V žádosti o účast musí být uvedeno, do které kategorie či kategorií DNS dodavatel žádost podává. Pokud z obsahu žádosti nebude tato informace zřejmá, bude daný účastník vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky na zavedení dynamického nákupního systému pro nesplnění zadávacích podmínek dle § 139 odst. 6 ZZVZ.

V rámci každé kategorie dynamického nákupního systému zadavatel bude vyzývat k podání nabídky dodavatele zařazené v dané kategorii v souladu s ustanovením § 141 odst. 1 ZZVZ, vyjma dodavatelů, u kterých byly naplněny důvodu pro nevyzývání k podání nabídky dle § 140 odst. 4 ZZVZ.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 ZZVZ probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem. Informace k elektronické komunikaci v systému JOSEPHINE jsou uvedeny v Příloze č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci a registraci v systému JOSEPHINE.

Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem konkrétně neurčeném objemu). Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro hodnocení dílčí veřejné zakázky může použít elektronickou aukci. V případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky v dílčí veřejné zakázce prostřednictvím elektronické aukce, pak k tomuto hodnocení použije elektronickou aukci systému PROEBIZ a veškeré informace týkající se podmínek elektronické aukce uvede do Výzvy k podání nabídky (podrobnější informace k dílčím veřejným zakázkám včetně technických informací k elektronické komunikaci v elektronických aukcích jsou uvedeny v části B. VI. této Zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“).

V tomto zadávacím řízení nebude uzavřena žádná smlouva. Dodavatelé, kteří podají žádost o účast a splní zadávací podmínky (zejm. podmínky kvalifikace), budou zadavatelem zařazeni do DNS, v rámci kterého budou následně uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy na základě výsledku hodnocení hodnocení nabídek, tj. i elektronických aukcí. Vzory dílčích smluv jsou uvedeny v Příloze č. 3 a 4 této ZD.

Demonstrativní popis typů předmětu plnění je uveden v příloze č. 7 této ZD. Vzhledem k velkému množství konkrétních položek a jejich průběžným výměnám není zadavatel schopen stanovit přesné technické parametry požadovaných zařízení do budoucna. Zadavatel tak uvádí demonstrativní výčet typově aktuálně odebíraných zařízení v době vyhlášení tohoto zadávacího řízení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na webovém odkazu: https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11421/summary
Kontakt: Mgr. Jan Greň
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 23.04.2021 11:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 23.03.2021 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ne (příjem nabídek mimo E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):