Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR23/2020 - Revize elektrických rozvodů nízkého a vysokého napětí, hromosvodů a elektrospotřebičů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

 Revize elektroinstalace nízkého a vysokého napětí, hromosvodů a přenosových vozů v objektech ČRo
1) Provedení revizí elektroinstalace nízkého a vysokého napětí (trafostanice 22kV), hromosvodů, elektrospotřebičů a přenosových vozů v níže uvedených objektech Českého rozhlasu podle platných technických norem ČSN, zejména pak ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, a platných právních předpisů.
2) Poskytovatel bude měření provádět kalibrovaným měřicím přístrojem určeným k provádění revizí.
3) Poskytovatel bude provádět revize vždy po předchozí domluvě termínu s objednatelem. Termín musí být oznámen nejméně 3 pracovní dny předem. Poskytovatel bude revize provádět zejména v kancelářích a to za běžného provozu. Proto musí svou činnost přizpůsobit případným probíhajícím poradám, jednáním, tj. v minimálním rozsahu tyto procesy narušovat, zachovávat diskrétnost a časově se přizpůsobovat požadavkům osazenstva kanceláří. Z důvodu urychlení provedení revizí, je budou fyzicky provádět současně na jednom pracovišti minimálně dva pracovníci dodavatele. V případě výskytu problémů je budou řešit s pověřeným pracovníkem ČRo.
4) Revizní zprávy předá poskytovatel objednateli v papírové podobě a na nepřepisovatelných nosičích CD, nebo DVD


 Revize elektrospotřebičů, elektrického ručního nářadí, rozhlasové techniky a prodlužovacích přívodů
1) Provedení revizí elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů (včetně lednic a přenosných spotřebičů nad 18 kg), výpočetní techniky, rozhlasové techniky a prodlužovacích elektrických přívodů během jejich používání (podle ČSN 33 1600 ed.2) na pracovištích v objektech Českého rozhlasu, uvedených v tabulce „Přehled počtu revidovaných spotřebičů“. Odhadovaný počet revidovaných spotřebičů je cca 12.569 kusů.
2) Odstranění drobných závad zjištěných při revizích elektrického nářadí, spotřebičů, výpočetní techniky a prodlužovacích kabelů bez vyloučení z provozu. Opravu provést neprodleně po revizi včetně následné revize po opravě.
3) Zavedení elektronických karet pro všechny revidované předměty, revidované elektrické spotřebiče a všechna zařízení označit jedinečným čárkovým kódem. Záznam o výsledku provedené revize na elektronické kartě u každého revidovaného předmětu bude obsahovat i údaje o případné provedené opravě, údaje o spotřebiči (typ, výrobní číslo atp.), o jeho umístění (budova, patro, číslo místnosti) a další údaje obvykle na revizních kartách uváděné. V případě, že spotřebič revizi nevyhoví, bude na elektronické kartě doporučení na další opravu či vyřazení z provozu a jeho uživateli bude okamžitě při revizi vydán zákaz používání.
4) Karty budou zadavateli předány na nosičích (nepřepsatelné CD) v ucelených souvisejících celcích po dohodě s pověřeným pracovníkem ČRo. Zároveň s těmito nosiči bude předán písemný protokol, kde budou uvedeny nedořešené závady a doporučený další postup.
5) Uchazeč bude revize provádět zejména v kancelářích a to za běžného provozu. Proto musí svou činnost přizpůsobit případným probíhajícím poradám, jednáním, tj. v minimálním rozsahu tyto procesy narušovat, zachovávat diskrétnost a časově se přizpůsobovat požadavkům osazenstva kanceláří. Z důvodu urychlení provedení revizí, je budou fyzicky provádět současně na jednom pracovišti minimálně dva pracovníci dodavatele. V případě výskytu problémů je budou řešit s pověřeným pracovníkem ČRo. Uchazeč zdarma dodá objednateli software, který umožní sledování revizních lhůt spotřebičů, tisk plnohodnotných revizních zpráv a třídění podle umístění spotřebičů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Eliška Beluhová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.07.2020 11:00
Datum zahájení: 18.06.2020 10:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: