Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: VZ37/2022 - Právní služby - Mediální právo
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování právních služeb na oblast mediálního práva s dodavatelem poskytujícím právní poradenství.

Zadavatel v souladu se ZZVZ zvolil k zadání veřejné zakázky zjednodušeného režimu ve smyslu ustanovení § 129 a přílohy č. 4 ZZVZ. Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí odkazy na ustanovení ZZVZ mimo části první, druhé, páté, desáté, jedenácté, dvanácté a třinácté zákona, využívá svého zákonného práva a postupuje v daných případech analogicky k postupům otevřeného nadlimitního řízení.

Toto zadávací řízení je dle dikce ustanovení § 129 odst. 3 písm. b) ZZVZ zahájeno oznámením o zahájení zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 212 ZZVZ.

V rámci tohoto zadávacího řízení bude uzavřena smlouva o poskytování právních služeb na období 48 měsíců mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí na prvním místě v pořadí.

Předmětem plnění smlouvy uzavřené bude zejména:
• poskytování konzultací;
• zpracování právních analýz, stanovisek, vysvětlení, rozborů;
• zpracování metodik a doporučení;
• zpracování a revize podkladů a právních dokumentů podle požadavků zadavatele;
• zastupování před soudy a správními orgány.

Zadavatel nerozdělil ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ veřejnou zakázku, neboť jiná právní odvětví soutěžil již v rámci veřejné zakázky č. j. VZ10/2021, přičemž u mediálního práva, které je předmětem tohoto zadávacího řízení, nebyla v rámci předchozí veřejné zakázky vysoutěžena.
Mediální právo
• Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti mediálního práva. To zahrnuje především přípravu, zpracování a revize dokumentace z oblasti mediálního práva, a to zejména v oblasti práv a povinností vysílatelů, vysílacích práv, reklamy a vztahu k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
• Součástí poskytování právního poradenství ve věcech uvedených v předchozím odstavci je i zastupování zadavatele před soudními a správními orgány a rovněž i zastupování při jednáních se smluvními stranami zadavatele.
• Součástí předmětu plnění v této veřejné zakázky jsou taktéž konzultace a poradenství v oblasti mediálního práva podle aktuálních potřeb zadavatele.
• Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky, resp. smlouvy z ní vzešlé činí 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato hodnota taktéž představuje veškeré finanční prostředky, které bude zadavatel mít alokovány po celou dobu trvání smlouvy.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) bez DPH, přičemž zadavatel ji stanovil na základě sčítání s jinými veřejnými zakázkami s obdobným předmětem plnění.

Předmětem právních služeb poskytovaných v rámci plnění veřejné zakázky mohou být těž právní služby poskytované ve smyslu ustanovení § 29 písm. k) bodu 1. a bodu 2. ZZVZ.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelský profil Českého rozhlasu neumožňuje realizaci zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu (proto je na zadavatelském profilu uvedeno, že se jedná o "otevřené" řízení, byť se fakticky jedná o řízení dle § 129 ZZVZ), rozhodl se zadavatel pro podávání nabídek využít svého systému JOSEPHINE.

Nabídky do veřejné zakázky proto musí případní účastníci podávat pouze a jenom v systému JOSEPHINE (a to elektronickou formou). Nabídky podané jiným způsobem bohužel nebude zadavatel moci akceptovat.

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je dostupná jak zde na profilu zadavatele, tak i v systému JOSEPHINE na webové adrese: https://josephine.proebiz.com/cs/tender/36454/summary

Účastníci mohou zadavateli své dotazy posílat jak přes zadavatelský profil (tedy systém E-ZAK), tak i přes systém JOSEPHINE či prostřednictvím prvků vzdálené elektronické komunikace (datová schránka, e-mailová zpráva).

Zadavatel bude všechny informace o zadávacím řízení zveřejňovat v obou systémech.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Kontakt: Mgr. Tomáš Vávra
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.01.2023 12:00
Datum zahájení: 09.01.2023 06:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):